Rezoluce FICPI

 Rezoluce č. 1 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

 Navrácení prioritních práv”

 FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013, na kterém přijala tuto rezoluci:

Zdůrazňujíc vynikající úroveň praxe patentových zástupců s cílem minimalizovat okolnosti, za kterých by mohlo dojít ke ztrátě práva přednosti,

uznávajíc, že navzdory používání monitorovacích systémů, které jsou běžně vyhovující, se mohou vyskytnout některé izolované chyby, které vedou k nevyhovění formálním požadavkům, jako je lhůta ve vztahu k Úřadu průmyslového vlastnictví,

poznamenávajíc, že ustanovení některých zákonů nebo smluv včetně Smlouvy o patentovém právu (PLT), Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), Evropské patentové úmluvy (EPC) umožňují navrácení prioritních práv přihlašovateli nebo majiteli, který neúmyslně nebo přes veškerou okolnostem přiměřenou péči neuspěl podat přihlášku během prioritní lhůty, poskytnuté článkem 4 Pařížské unijní úmluvy,

poznamenávajíc, že však velmi přísná a často nerealistická interpretace kritéria „přes veškerou, okolnostem přiměřenou péči“ Úřady průmyslového vlastnictví a právními orgány měla za následek ztrátu práv, což je nepřiměřené okolnostem neučinění a je v rozporu se záměry a odůvodněným očekáváním majitele průmyslových práv,

a dále poznamenávajíc, že ztráta prioritních práv v případě patentu a průmyslového vzoru může být osudná pro platnost těchto práv,

uvědomujíc si, že v různých oblastech je ze zákona aplikován standard neúmyslnosti,

uznávajíc, že jakékoliv ustanovení o navrácení prioritních práv by mělo být za podmínky, že budou chráněna zákonná práva třetích stran,

vyzývá orgány v oblastech, kde navrácení prioritního práva není dostupné, zavést ustanovení umožňující takové navrácení, a

dále vyzývá orgány v oblastech, kde kritériem pro navrácení prioritního práva je „přes veškerou, okolnostem přiměřenou péči“ nebo podobně, buď:

1. změnit interpretaci tohoto kritéria na „vzít v  úvahu spolu s přiměřenou péčí i záměr majitele v době, kdy k neučinění došlo“, nebo o

2. změnit kritérium na kritérium neúmyslnosti.

Rezoluce č. 2 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

Právní rady poskytované Úřady průmyslových vlastnictví”

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013, na kterém přijala tuto rezoluci:

připomínajíc, že Úřady pro patenty, ochranné známky a průmyslové vzory měly a stále mají jako hlavní roli přijímání přihlášek, jejich průzkum a udělování práv,

pozorujíc uvnitř těchto Úřadů trend poskytovat rady členům obecné veřejnosti, zejména při jejich prvním kontaktu s prostředím duševního vlastnictví, a rozvíjet webové stránky, poskytující rozsáhlé informace o právech duševního vlastnictví,

dále poznamenávajíc, že duševní vlastnictví je komplexní právní obor, který dal vznik kvalifikované profesi patentového zástupce ve značném počtu zemí,

chápajíc, že Úřady by měly hrát úlohu při poskytování informací v dané oblasti,

ale zaznamenávajíc absenci ochranné pojistky, týkající se poskytování rad, poradenství od Úřadů, které jde nad rámec těchto informací,

poznamenávajíc, že poskytnutí takového poradenství vystavuje Úřady střetu zájmů,

a dále poznamenávajíc, že veřejnost není obecně chráněna žádným způsobem pojištění odpovědnosti za následky nesprávného nebo neúplného poradenství od Úřadů,

vyzývá veškeré veřejné orgány, poskytující informace o přihláškách vynálezu veřejnosti, aby upustily od poskytování rad k  právním  otázkám, týkajícím se přihlášky vynálezu při poskytování pomoci veřejnosti, při zabývání se jejich potřebami nebo zájmy, a

dále vyzývá takovéto veřejné orgány, aby v poskytovaných informacích zahrnuly jasné sdělení o existenci profese patentového zástupce v příslušné zemi nebo regionu, důležitosti získání rady od kvalifikovaného patentového zástupce, a jak lze členy této profese kontaktovat, například prostřednictvím jejich profesních sdružení.

Rezoluce č. 3 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

Předmět způsobilý k patentové ochraně”

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013 na kterém přijala tuto rezoluci:

zdůrazňujíc, že podle článku 27 dohody TRIPS „budou patenty dostupné…ve všech technickýchoblastech…bez diskriminace“,

uznávajíc, že v průběhu let byly zaznamenány potíže s rozeznáním předmětu “způsobilého” či“ nezpůsobilého” k patentové ochraně,

poznamenávajíc, že je pravděpodobné, že odlišné přístupy v definování předmětu způsobilého k patentové ochraně vedou k nejednotné praxi,

pevně věříc, že otázka způsobilosti předmětu k patentové ochraně by měla být zvažována obecně a měla by být vzata v úvahu nepředvídatelná povaha vynálezu v technologii a vědě tak, aby nebyly a priori vyloučeny z ochrany vynálezy v nových a rozvíjejících se technologických oblastech,

vyzývá příslušné orgány na regionálních a/nebo národních úrovních, aby ve svých zákonech, praxi a/nebo nařízeních nezaváděly žádná nová omezení z hlediska způsobilosti předmětu k patentové ochraně,

a dále vyzývá příslušné orgány na regionálních a/nebo národních úrovních, aby zhodnotily, zda je předmět obecně způsobilý k patentové ochraně a aby vyloučily pouze předmět, kde k tomu existuje zřejmá zákonná a právní pravomoc.

Rezoluce č. 4 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

Důvěrnost při poradenství v oblasti duševního vlastnictví”

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013 na kterém přijala tuto rezoluci:

uznávajíc význam ochrany důvěrných doporučení, poskytovaných klientovi v záležitostech ochrany duševního vlastnictví pro umožnění upřímné, poctivé a otevřené komunikace s poradci v oblasti duševního vlastnictví, a pro získání názorů a rad,

chápajíc, že důvěrná komunikace mezi klientem a poradcem v oblasti duševního vlastnictví může být v některých jurisdikcích předmětem zjištění, zda poradce působí uvnitř nebo vně této jurisdikce a dokonce, kde je mu uvnitř této jurisdikce poskytnuta ochrana,

uvědomujíc si, jaké nepříznivé důsledky může mítzjištění takových komunikací v soudním sporu v těchto jurisdikcí i v ostatních,

uvědomujíc si zvyšující se mezinárodní charakter soudních sporů v oblasti duševního vlastnictví,

spojivši se v Paříži, Francie, ve dnech od 26. do 28.června 2013 s AIPPI a AIPLA na organizování Kolokvia na podporu systému  ochrany takovýchto důvěrných doporučení v oblasti duševního vlastnictví, a

podílejíc se s AIPPI a AIPLA na tvorbě přiloženého Komuniké a Společného návrhu založeného na konsensu vypracovaném během tohoto Kolokvia,

schvaluje Komuniké, vydané třemi organizacemi (příloha 1), a

přijímáSpolečný návrh (příloha 2) s tím, že tři organizace budou pracovat společně, aby podnítily země a jurisdikce ustanovit zákony konzistentní s principy v něm uvedenými.

Rezoluce č. 5 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

 Výsadní práva zástupců v řízeních před Jednotným patentovým soudem (UPC)”

 FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013 na kterém přijala tuto rezoluci:

poznamenávajíc,že článek 48 (1) a (2) „Dohody o Jednotném patentovém soudu” z 19. února 2013 (“Dohoda UPC”) stanovuje, že strany budou zastupovány buď právníky, oprávněnými zastupovat před soudy v zemích smluvního členského státu, nebo evropskými patentovými zástupci, kteří mají příslušnou kvalifikaci,

dále poznamenávajíc, že článek 48 (5) „Dohody UPC” stanovuje, že zástupci stran budou požívat práv a imunit, nezbytných pro nezávislé vykonávání jejich povinností,

sledujíc, že současný návrh jednacího řádu předpokládá různá výsadní práva mezi zástupcem a klientem pro právníky na jedné straně (pravidlo 287.1) a patentové zástupce na straně druhé (pravidlo 287.2) a dále předpokládá společné výsadní právo při soudních sporech pro oba typy zástupců (pravidlo 289),

zdůrazňujíc, ževýsadní právo mezi zástupcem a klientem je nezbytné pro všechny zástupce v případném soudním sporu, zejména při šetření, vyhodnocování a přípravě na řízení před Jednotným patentovým soudem (UPC) a při jeho vedení,

vyzývá zodpovědné orgány, zejména Přípravný výbor, aby též zajistily v jednacím řádu, aby se pro řízení před Jednotným patentovým soudem (UPC) i pro nezbytná šetření, vyhodnocování a přípravu na tato řízení, uplatňovala stejná výsadní práva pro všechny zástupce podle článku 48 (1) a (2) bez ohledu na to, zda jsou právníci nebo patentoví zástupci.

Rezoluce č. 6 výkonného výboru, Sorrento, Itálie,

29. září – 02. října 2013

Národní fáze přihlášek PCT”

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Sorrentu, Itálie, od 29. září do 2. října 2013 na kterém přijala tuto rezoluci:

poznamenávajíc, že některé země, kde patentová ochrana může být získána buď prostřednictvím národních řízení před národními úřady anebo centralizovaným řízením před regionálním úřadem jako je EPO, kterératifikovaly PCT, ale přijaly opatření nepovolit národní fáze přihlášek PCT, a tím umožnily získání patentové ochrany v těchto zemích pouze na základě regionální fáze přihlášek PCT,

sledujíc, že postup před některými regionálními úřady, jako je EPO, zahrnuje značné náklady, složitost a trvání pro přihlašovatele, kteří mají zájem na získání ochrany v omezeném počtu zemí, a že národní fáze přihlášek PCT by měla být v takovém omezeném počtu zemí další alternativou,

vyzývají tyto členské země PCT, kde národní fáze přihlášek PCT nejsou povoleny, schválit tyto národní fáze.

———————————————————————————————————————

Kolokvium

Ochrana důvěrnosti v IP poradenství

Národní a mezinárodní opravné prostředky

26.-28. června, 2013

Paříž, Francie

Komuniké AIPLA, AIPPI & FICPI

Kolokvium bylo uspořádáno za účelem podpořit konsensus o systému ochrany důvěrných doporučení v oblasti duševního vlastnictví daných klientovi právníky nebo poradci v oblasti IP- neprávníky. V komplexní oblasti mezinárodního poradenství v oblasti IP, existuje silný veřejný zájem ochránit komunikace vztahující se k takovýmto doporučením tak, aby správné a úplné právní doporučení mohlo být vyhledáno a získáno beze strachu z prozrazení.

Mezi prezentujícími na Konferenci byli vládní odborníci z Austrálie, Německa, Japonska,

Švýcarska a USA, a čelní nezávislí komentátoři včetně soudce Bradena z US Court of Federal Claims a Johna Crosse, profesora práv z University of Louisville.

 Byly identifikovány dva hlavní problémy:

některé země neposkytují žádnou nebo dostatečnou domácí ochranu komunikacím právníků a/nebo poradců v oblasti IP-neprávníků, týkajících se doporučení v záležitostech IP, a

několik zemí neposkytuje žádnou nebo dostatečnou ochranu komunikacím zahraničních právníků a/nebo poradců v oblasti IP -neprávníků, týkajících se doporučení v záležitostech IP, a

Prezentace a diskuse mezi účastníky prokázaly třem hostitelským Asociacím IP, že existují uskutečnitelné možnosti opravných prostředků těchto problémů a že je jejich řešení velmi důležité. Jak ve zvykovém, tak občanském právním systému může být dohodnuto, že

komunikace s právníky a/nebo s poradci v oblasti IP -neprávníky, týkající se odborného doporučení v záležitostech IP, musí být buď důvěrná ve vztahu ke klientovi, nebo předmětem profesionálního tajemství a musí být v obou případech chráněna před prozrazením třetím stranám, pokud nebyla zveřejněna klientem nebo s jeho svolením. Bylo obecně odsouhlaseno, že ochrana by se neměla rozšířit na základní fakta, která jsou předmětem požadavku objasnění popisu jako je stav techniky.

Tři hostitelské Asociace IP informovaly shromáždění, že komentáře a návrhy účastníků budou posouzeny s cílem vytvoření návrhu pro zvážení jednotlivými zeměmi a jurisdikcemi.

—————————————————————————————————————-

 Společný návrh AIPLA, AIPPI a FICPI

 Uznávajíc, že

 1. Práva k duševnímu vlastnictví (PDV) existují globálně a jsou podporována smlouvami a národními zákony, a globální obchod vyžaduje a je podporován PDV.

 2. Je zapotřebí, aby PDV byla vymahatelná ve všech jurisdikcích zahrnutých do obchodu se zbožím a službami, zahrnující ta PDV, vymahatelná nejprve ze zákona a pak soudy, aplikujícími zákonný postup.

 3. Je zapotřebí, aby osoby byly schopny získat důvěrně doporučení o PDV od IP poradců národně i nadnárodně, a z tohoto důvodu je potřeba, aby komunikace směrem k a od těchto poradců a dokumenty vytvořené pro účely takovéhoto doporučení a další záznamy, týkající se tohoto poradenství, byly důvěrné pro osoby, jimž byly sděleny, a chráněny od násilného vyzrazení třetím stranám (ochrana), pokud a dokud osoby, jimž byly sděleny, nezveřejní tyto komunikace, dokumenty a další záznamy dobrovolně.

 4.Zásadním zdůvodněním ochrany důvěrnosti takovýchto komunikací, dokumentů a dalších záznamů je podpořit, aby byla informace mezi IP poradcem a osobami, jimiž je doporučení poskytováno, předána úplně a upřímně.

 5. Podpora takového úplného a upřímného předání informace podporuje zájmy, které jsou jak veřejné tak soukromé, zejména těch osob, jimž je doporučení poskytováno, získáním správného právního doporučení a jeho souladu se zákonem, které, aby bylo účinné, musí být zajištěna jeho ochrana.

 6. Je zapotřebí, aby národy podporovaly a udržovaly důvěrnost v takových komunikacích, včetně uvedených dokumentů nebo dalších záznamů a rozšířily ochranu, která se aplikuje národní cestou na IP doporučení dané IP poradci v jiných národech, aby se zamezilo zapříčinění nebo umožnění zveřejnění důvěrného doporučení týkajícího se PDV IP poradci, a tím ztráty důvěrnosti v tomto doporučení všude.

 7. Opačné důsledky takovéto ztráty ochrany se týkají vlastníků PDV, kteří se rozhodnou neobchodovat v určitých zemích nebo nevymáhat PDV v takových zemích, protože by to mohlo mít důsledek, že jejich komunikace týkající se získání IP doporučení bude zveřejněna a mohla by být proti nim použita jak místně tak mezinárodně.

 8. Je zapotřebí, aby národní zákony poskytovaly ve skutečnosti stejný minimální standard ochrany před prozrazením pro komunikace směrem k i směrem od IP poradců, ve vztahu k doporučení, týkajícího se PDV, a takové zákony by měly též uplatnit ochranu na komunikaci směrem k i směrem od IP poradců ze zámoří, týkající se PDV včetně jejich zámořských PDV ekvivalentů.

 9. Minimální standard ochrany umožňuje národům mít nebo mít od nynějška taková omezení, výjimky a odchylky, které považují za vhodné za předpokladu, že mají specifický a omezený účinek, který neneguje nebo podstatně nesnižuje účinek ochrany požadované jako minimální standard.

 Aby byla tato shora uvedená prohlášení uvedena v platnost, národy citované v Seznamu této Dohody, vytvořily tuto Dohodu o údajích příslušně uvedených v tomto seznamu.

Citované národy souhlasí s následujícím.

1. V této Smlouvě,

poradcem duševního vlastnictví“ (IP) se míní právník, patentový zástupce nebo patentový agent, nebo

známkový zástupce nebo známkový agent, nebo další osoba, kde takovým poradcem je

úředně uznávaná osoba, jako způsobilá dávat odborné doporučení týkající se duševního vlastnictví

práva k duševnímu vlastnictví“‚ zahrnují všechny kategorie duševního vlastnictví, které jsou předmětem dohody TRIPS a jakékoliv záležitosti týkající se těchto práv,

komunikace“ zahrnuje ústní, psaný nebo elektronický záznam, bez ohledu na to zda je předán další osobě.

odborným doporučením“ je míněna informace týkající se duševního vlastnictví, která zahrnuje subjektivní nebo analytická hlediska nebo názory poradce duševního vlastnictví, ale ne fakta obsahující pouhé přehledy fakt, která jsou objektivně relevantní k určení otázek týkajících se duševního vlastnictví (např. existence relevantního stavu techniky).

2. Předmětem následujícího ujednání, komunikace ke klientovi dělaná za účelem práv k duševnímu vlastnictví nebo ve vztahu k právům k duševnímu vlastnictví, poradcem duševního vlastnictví poskytujícím odborné doporučení o právech k duševnímu vlastnictví nebo týkající se práv k duševnímu vlastnictví, musí být pro klienta důvěrná a musí být chráněna před prozrazením třetím stranám, není-li nebo nebyla-li zveřejněna se svolením klienta.

3. Jurisdikce mohou mít a aplikovat specifická omezení, výjimky a odchylky od rozsahu nebo účinku ustanovení v ujednání 2 za předpokladu, že taková omezení a výjimky jednotlivě i v celkovém účinku nenegují nebo podstatně nesnižují objektivní účinek ujednání 2, s přihlédnutím na potřebu podpory veřejných a soukromých zájmů popsaných v odůvodnění této Dohody, jehož účinek ustanovení v ujednání 2 je záměrem podporovat a potřeba klientů mít ochranu, která lze použít s jistotou.

Napsat komentář