Rezoluce FICPI Curych

Rezoluce č. 1 výkonného výboru, Curych, Švýcarsko
10. až 14. dubna 2016

„Dodržování TRIPS“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Curychu, Švýcarsko, ve dnech 10. až 14. dubna 2016, kde byla přijata následující rezoluce:

Podotýkajíc, že federace FICPI celá léta důsledně podporuje harmonizaci hmotného patentového práva v mezinárodním měřítku;

zaznamenávajíc, že dohoda TRIPS (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1995, představuje určitý stupeň takové harmonizace;

berouc však v úvahu, že úplná realizace záměrů dohody TRIPS závisí na tom, aby bylo členům umožněno vyžadovat nejenom důsledné plnění závazků, stanovených v této dohodě, ze strany národních zákonodárství ostatních členů, ale rovněž a zejména, aby praxe v jiných členských státech byla v souladu s těmito záměry;

rovněž berouc v úvahu, že článek dohody TRIPS odložil na určitou dobu možnost řešení sporů na základě určitých ustanovení dohody GATT 19941, jak je dále uvedeno, kteréžto odložení bylo kontinuálně obnovováno členy WTO (The World Trade Organization – Světová obchodní organizace):

2. Odstavce 1(b) a 1(c) článku XXIII dohody GATT 1994 se neuplatňují při řešení sporů podle této dohody po dobu pěti let od data vstupu dohody WTO v platnost.

berouc dále v úvahu, že odložení o více než 20 let je na překážku úplné realizace záměrů dohody TRIPS;

naléhá na členy WTO, aby nyní přerušili odložení uplatňování odstavců 1(b) a 1(c) článku XXIII dohody GATT 1994, a to s případnou výjimkou sporů, týkajících se nejméně rozvinutých zemí (LDC); a

dále naléhá na členy WTO, aby zajistili důkladnější využívání vzájemných konzultací za účelem dosažení vyššího stupně souladu s dohodou TRIPS.


The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) – Všeobecná dohoda o clech a obchodu

Článek XXIII: Zrušení nebo oslabení

1. Pokud kterákoliv smluvní strana bude toho názoru, že jakýkoliv prospěch, který pro ni vyplývá přímo nebo nepřímo podle této dohody, byl zrušen nebo oslaben, nebo že dosažení jakéhokoliv záměru této dohody je ohroženo v důsledku

(a) zanedbání jiné smluvní strany plnit závazky podle této dohody, nebo

(b) uplatňování jakýchkoliv opatření jakoukoliv jinou smluvní stranou, ať již jsou nebo nejsou v rozporu s ustanoveními této dohody, nebo

(c) existence jakékoliv jiné situace,

může smluvní strana za účelem uspokojivého vypořádání věci učinit písemná vyjádření nebo návrhy pro jinou smluvní stranu nebo strany, které považuje za zainteresované. Každá takto kontaktovaná smluvní strana musí věnovat patřičnou pozornost vzneseným vyjádřením nebo návrhům.


Rezoluce č. 2 výkonného výboru, Curych, Švýcarsko
10. až 14. dubna 2016

„Průzkum přihlášek průmyslových vzorů“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Curychu, Švýcarsko, ve dnech 10. až 14. dubna 2016, kde byla přijata následující rezoluce:

Pozorujíc, že průtahy při provádění formálního i věcného průzkumu přihlášek průmyslových vzorů způsobují právní nejistotu a potíže při uplatňování práv, přičemž vedou ke zvýšené možnosti, že přihlašovatelé buď vezmou své přihlášky v řízení zpět nebo dokonce tyto přihlášky nepodají;

zaznamenávajíc, že velmi málo národních a regionálních úřadů duševního vlastnictví stanovilo a zveřejnilo cílové termíny pro provedení veškerého požadovaného průzkumu přihlášek průmyslových vzorů;

pozorujíc, že neexistence zveřejněných metodických pokynů, stanovujících, jak mají průzkumoví pracovníci provádět průzkum přihlášek průmyslových vzorů, může způsobovat potíže pro přihlašovatele při podávání přihlášek, splňujících požadované podmínky pro registraci;

zaznamenávajíc, že některé národní a regionální úřady duševního vlastnictví nemají takové zveřejněné metodické pokyny pro průzkum;

naléhá, aby národní a regionální úřady duševního vlastnictví přijaly, zveřejnily a realizovaly přiměřené cílové termíny pro provádění průzkumu přihlášek průmyslových vzorů, i když se neprovádí žádný věcný průzkum před udělením práva na průmyslový vzor;

dále naléhá, aby národní a regionální úřady duševního vlastnictví přijaly, zveřejnily a realizovaly metodické pokyny pro průzkum přihlášek průmyslových vzorů.


Rezoluce č. 3 výkonného výboru, Curych, Švýcarsko
10. až 14. dubna 2016

„Přesné rejstříky v Madridském systému“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Curychu, Švýcarsko, ve dnech 10. až 14. dubna 2016, kde byla přijata následující rezoluce:

Pozorujíc vzrůstající využívání Madridského systému pro registrování mezinárodních ochranných známek, což je mechanizmus pro získávání národních nebo regionálních práv k ochranným známkám, který ovlivňuje veškeré zainteresované strany;

uznávajíc, že veřejně dostupné rejstříky poskytují cenné informace o právech k ochranným známkám, včetně vlastnictví ochranných známek;

berouc v úvahu, že Mezinárodní úřad a úřady smluvních stran Madridského systému mají povinnost udržovat své rejstříky aktuální a přesné;

domnívajíc se, že existuje významný veřejný zájem na vedení rejstříků, které obsahují takové aktuální a přesné informace o právech k ochranným známkám, včetně vlastnictví ochranných známek;

naléhá na Mezinárodní úřad a úřady smluvních stran Madridského systému, aby udržovaly veřejně dostupné rejstříky v aktuálním a přesném stavu.


Rezoluce č. 4 výkonného výboru, Curych, Švýcarsko
10. až 14. dubna 2016

„Vyvarování se omezením při využívání ochranných známek a trade dress“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Curychu, Švýcarsko, ve dnech 10. až 14. dubna 2016, kde byla přijata následující rezoluce:

Uznávajíc, že ochranné známky a trade dress1 představují práva duševního vlastnictví (IPRs), sloužící jako nástroj pro usnadnění volby spotřebitele při rozlišování zboží a služeb různých obchodníků při zajišťování ochrany spotřebitele a při ochraně proti nekalým a nezákonným obchodním aktivitám, jako je padělání;

naléhá na zákonodárce, aby respektovali legitimní práva k ochranným známkám a trade dress a vyvarovali se omezením při využívání takových práv duševního vlastnictví (IPRs) na základě typu výrobku a/nebo služby bez prokázání závažného veřejného zájmu takto činit, který převažuje nad právy majitelů takových práv duševního vlastnictví (IPRs); a

dále naléhá na zákonodárce, aby tam, kde existuje pro zavedení takových omezení závažný veřejný zájem, zajistili, že tato omezení nebudou ani nepřiměřená, ani nevhodná.

1 což je rovněž známo v některých jurisdikcích jako „get-up“

Napsat komentář