Rezoluce FICPI Kyoto

Rezoluce č. 1 výkonného výboru, Kyoto, Japonsko
6. – 10. dubna 2014

Patenty „Mailbox“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Kyoto, Japonsko ve dnech 6.-10. dubna 2014, na kterém přijala tuto rezoluci.

Zaznamenávajíc s velkým zájmem žaloby, které v poslední době podal brazilský Národní Úřad průmyslového vlastnictví ( Instituto Nacional da Propriedade Industrial, „INPI“) proti vlastníkům určitých tzv.“mailbox patents“ s cílem dosáhnout úplného zneplatnění „ab initio“ těchto patentů z důvodu, že byly vydány na deset let počínaje udělením v souladu s článkem 40 o jediném bodu a prodloužením přesahujícím období dvaceti let od data podání dle záhlaví článku 40;

soudíc, že vlastníci těchto patentů se musejí hájit proti žalobám nebo se smířit s celkovým zánikem svých patentů a i když se rozhodnou, že se nebudou proti žalobám hájit, což má za následek, že soud rozhodne v jejich neprospěch, budou přesto povinni zaplatit veškeré soudní výlohy přiřčené soudem INPI;

poznamenávajíc, že udělení takových mailbox patentů na dobu přesahující období 20 let od data podání nebylo v žádném případě chybou jejich vlastníků nebo důsledkem jakéhokoli konání, omylu nebo opomenutí vlastníků, ale vyplývalo zcela ze selhání INPI rozhodnout o projednávaných přihláškách k 31. prosinci 2004 v rozporu s požadavkem oddílu 229-B a následně vyhovět ustanovením článku 229, jediný bod, poslední část;

zvažujíc, že úplné odvolání mailbox patentů udělených INPI za těchto okolností je zcela nevhodná a nepřiměřená reakce na chyby, kterých se výhradně dopustil INPI a je zcela v protikladu k rozumnému očekávání vlastníka patentu, který byl přihlášen v dobré víře, podroben průzkumu a udělen INPI, čímž by došlo k porušení článků 27, 33 a 70.8 dohody TRIPS; a

zdůrazňujíc, že povinnost vlastníků mailbox patentů vyrovnat jakýkoli platební příkaz vydaný soudem, i když se rozhodli neúčastnit se jakéhokoli soudního jednání, je velice nespravedlivá;

důrazně odmítá žaloby vznesené INPI,

požaduje, aby INPI okamžitě stáhla žaloby a zachovala patenty v platnosti; a

naléhá, aby ostatní členské státy WTO podnikly přiměřená opatření prostřednictvím WTO s cílem donutit Brazílii, aby zastavila tyto žaloby, porušující dohodu TRIPS.

Rezoluce č. 2 výkonného výboru, Kyoto, Japonsko

6. – 10. dubna 2014

Seznam sekvencí

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Kyoto, Japonsko ve dnech 6 -10. dubna 2014, na kterém přijala tuto rezoluci:

Uznávajíc, že vynálezy v oblasti biotechnologií často vyžadují uvést seznam sekvencí nukleových kyselin a/nebo aminokyselin v patentové přihlášce;

dále uznávajíc, že takové seznamy sekvencí mohou být vzhledem k jejich povaze velice rozsáhlé;

zaznamenávajíc, že většina patentových úřadů vyžaduje, aby seznam sekvencí byl podán v elektronické formě, což usnadňuje přístup k nim a jejich průzkum;

dále zaznamenávajíc, že určité úřady ještě zavádějí u patentových přihlášek poplatek za stránky těchto seznamů sekvencí nehledě na skutečnost, že seznam sekvencí je použitelný pouze v elektronické formě;

připomínajíc, že tyto poplatky způsobují vysoké výdaje přihlašovatelům patentů v oblasti biotechnologií;

dále připomínajíc, že většina patentových úřadů nevyžaduje žádné dodatečné poplatky v případě elektronického zveřejnění seznamů sekvencí nebo alespoň umožňuje, aby se veřejnost s nimi mohla seznámit na webových stránkách úřadů;

 požaduje, aby patentové úřady, které vyžadují podávání seznamů sekvencí v elektronické formě, upustily od požadavku placení poplatku za stránku těchto seznamů přihlašovateli.

Rezoluce č. 3 výkonného výboru, Kyoto, Japonsko

6. – 10. dubna 2014

Ochrana zeměpisných označení u nepotravinových výrobků v Evropské Unii (EU)

FICPI, mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Kyoto, Japonsko ve dnech 6.- 10.dubna 2014, na kterém přijala tuto rezoluci:

Poznamenávajíc, že Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodní registraci (přijatá 31.října 1958) a dohoda TRIPS (v platnosti od 1.ledna 1995) regulují ochranu označení původu nebo zeměpisných označení, aniž ji omezují na určité nápoje a zemědělské výrobky (potraviny);

dále uvádějíc, že Evropská Unie (EU) již přijala právní úpravu – EU Nařízení o ochraně zeměpisných označení pro zemědělské produkty, vína a lihoviny,

zvažujíc, že není spravedlivé, aby určité produkty požívaly legitimní ochrany zeměpisného označení a využívaly příslušná opatření k zásahu proti nelegitimnímu užívání zeměpisných označení, a jiné produkty tak činit nemohly,

sledujíc se zájmem, že Komise EU již zaznamenala potřebu vhodné ochrany zeměpisných označení rovněž pro nezemědělské produkty a zvažuje přijmout EU Nařízení o ochraně zemědělských označení pro nezemědělské výrobky na základě již existujícího EU Nařízení o ochraně zeměpisných označení,

vítajíc a podporujíc zavedení vhodné ochrany zeměpisných označení pro nezemědělské produkty prostřednictvím EU Nařízení ve vztahu k již existujícímu EU Nařízení o ochraně zeměpisných označení 

požaduje, aby další jurisdikce rozšířily svou ochranu zeměpisných označení zemědělských výrobků i na nezemědělské výrobky.

Rezoluce č. 4 výkonného výboru, Kyoto, Japonsko

6. – 10. dubna 2014

Požadavek průmyslové využitelnosti u farmaceutických patentů

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Kyoto, Japonsko ve dnech 6.-10. dubna 2014, na kterém přijala tuto rezoluci.

Zdůrazňujíc, že dle čl. 27 dohody TRIPS se patenty budou udělovat na jakékoli vynálezy, ať výrobky nebo způsoby ve všech oblastech techniky za předpokladu, že jsou nové, vykazují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné;

poznamenávajíc, že v určitých jurisdikcích jsou přihlášky farmaceutických patentů zamítány a/nebo jsou farmaceutické patenty prohlášeny za neplatné z důvodu nedostatku průmyslové využitelnosti nebo užitečnosti, jelikož patentová přihláška údajně neobsahuje dostatečné experimentální údaje k tomu, aby umožnila správnou předpověď, že sloučenina nebo třída sloučenin uváděná v nárocích vyvolá u lidí účinek popsaný v původně podané přihlášce;

uznávajíc, že údaje z vědecky přijatelných modelů in vitro nebo zvířecích modelů, jakož i počítačových simulací často předvídají, že daného účinku bude u lidí opravdu dosaženo, takže se normálně vychází z podstaty, že patentová přihláška má být koncipována co nejrychleji;

dále uznávajíc, že z důvodu bezpečnosti a/nebo vzhledem k předpisům je ojedinělé získat údaje in vivo týkající se lidí tehdy, když se podává přihláška farmaceutického patentu, a to zejména tehdy, když se vztahuje k nové chemické substanci;

poznamenávajíc, že čekání na dostupnost údajů in vivo u lidí by mohlo závažně poškodit patentovatelnost vynálezu, zejména pokud jde o nedostatek novosti a/nebo tvůrčí činnosti, vzhledem k potřebě nebo riziku zveřejnění vynálezu nebo možným podobným zveřejněním, která popisují tentýž nebo podobný účinek;

rozhodně se domnívajíc, že nedostatek údajů in vivo u lidí v patentové přihlášce není v případě farmaceutického vynálezu překážkou jeho průmyslové využitelnosti;

požaduje, aby příslušné úřady na regionální a/nebo národní úrovni upustily od požadavku předložit údaje in vivo u lidí v přihlášce tehdy, když vyhodnocují patentovatelnost vynálezu z farmaceutické oblasti;

a dále požaduje, aby příslušné úřady na regionální a/nebo národní úrovni přijímaly experimentální údaje po podání přihlášky za účelem případné podpory skutečnosti, že sloučenina nebo třída sloučenin uváděných v patentových nárocích dosahuje u lidí účinků popisovaných v přihlášce.

Napsat komentář