Rezoluce FICPI Hangzhou

Rezoluce č. 1 výkonného výboru, Hangzhou, Čína

26. až 30. března 2017

„Ochrana názvů zemí“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Hangzhou, Čína, ve dnech 26. až 30. března 2017, kde byla přijata následující rezoluce:

Uznávajíc, že majitelé ochranných známek mohou mít legitimní známková práva na ochranné známky, která obsahují název, pod kterým je země známa;

podotýkajíc, že přestože žádný jednotlivý univerzální důvod pro zamítnutí na základě názvu země neexistuje, tak různé zákazy brání zápisu ochranných známek, obsahujících název země, včetně mimo jiné popisnosti, nedostatku charakteristické odlišnosti, klamavosti, nesprávnosti nebo nepravdivosti, rozporu s veřejným pořádkem, pohrdání a schválení/využívání ve zlém úmyslu;

podotýkajíc, že některé země si přejí zabránit zavedení a/nebo využívání ochranných známek, zahrnujících nebo obsahujících:

a) název země;

b) napodobení názvu země a/nebo;

c) obměny názvů jejich zemí,

když chybí souhlas země, jejíž název byl přijat nebo využíván v některých případech pro možnost lépe vydělávat na názvu země například pro rozšíření obchodu se zbožím a službami, které pocházejí z této země;

domnívajíc se, že veřejný zájem a práva majitelů ochranných známek by mohla být nepříznivě ovlivněna prostřednictvím:

a) rozšíření principů článku 6ter Pařížské úmluvy tak, aby zahrnoval názvy zemí, napodobeniny názvů zemí nebo obměny názvů zemí, a/nebo

b) udělování ochrany svého druhu pro názvy zemí;

naléhá na to, aby nebyly provedeny žádné změny na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany názvů zemí; a

dále naléhá na to, vyvarovat se uplatňování ochrany svého druhu pro názvy zemí, jejich zkratky nebo obměny či napodobeniny.

Rezoluce č. 2 výkonného výboru, Hangzhou, Čína

26. až 30. března 2017

„Administrativní opatření před Patentovými úřady pro zajištění vysoce kvalitních patentů“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Hangzhou, Čína, ve dnech 26. až 30. března 2017, kde byla přijata následující rezoluce:

Pozorujíc, že při průzkumu patentových přihlášek, přestože dochází k neustálému zdokonalování jejich databází dokumentů, tak Patentové úřady nemají zdroje pro přístup ke všem relevantním informacím, které mohly být zpřístupněny veřejnosti;

podotýkajíc, že řízení o udělení patentu by mělo trvat přiměřenou dobu a bez zbytečných průtahů;

dále poznamenávajíc, že by měl být vyvážený stav mezi zájmy majitele práv k duševnímu vlastnictví a třetími stranami;

uznávajíc, že celá řada Patentových úřadů provádí nenákladné administrativní řízení, umožňující, aby třetí strana mohla podat připomínky k patentovatelnosti předmětu projednávané patentové přihlášky a/nebo odpor proti patentové přihlášce nebo nedávno udělenému patentu, s využitím odborných znalostí Úřadu;

naléhá na orgány a doporučuje jim

i) zajistit opoziční řízení mezi stranami proti patentové přihlášce nebo nedávno udělenému patentu, založené alespoň na důvodech nesplnění podmínky novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti;

ii) zajistit vyvážené procesní zacházení se stranami v opozičním řízení;

iii) zajistit, aby úřední poplatky za takové opoziční řízení byly udržovány na přijatelné výši, přičemž strany by měly obvykle nést své vlastní náklady;

iv) zajistit, aby lhůta pro dokončení opozičního řízení byla postačující pro vydání rozhodnutí s pečlivým posouzením problémů a bez zbytečného odkladu; a

v) zajistit, aby takové administrativní řízení nebránilo následujícímu zahájení řízení o neplatnosti nebo zrušení mezi stejnými stranami před soudem nebo jiným příslušným orgánem;

dále naléhá na orgány a doporučuje jim

zavést nebo zachovat stávající řízení o připomínkách kohokoliv před udělením, navíc k opozičnímu řízení, a zachovat stávající řízení o provádění opětovného průzkumu, navíc k opozičnímu řízení.

Rezoluce č. 3 výkonného výboru, Hangzhou, Čína

26. až 30. března 2017

„Vstup z PCT do národní fáze řízení pomocí elektronických prostředků“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Hangzhou, Čína, ve dnech 26. až 30. března 2017, kde byla přijata následující rezoluce:

Zaznamenávajíc návrh Mezinárodního úřadu na centralizovaný systém pro vstup z mezinárodní přihlášky do národní fáze s využitím platformy ePCT;

uznávajíc a podporujíc požadavek na redukování opětovného předkládání bibliografických údajů přihlašovateli a jejich místními zástupci při vstupu do národní fáze, což může vést ke způsobení chyb nebo nesrovnalostí v datech;

uznávajíc celou řadu podnětů na zavedení centralizovaného systému v důsledku rozdílnosti národních/regionálních řízení, a to včetně, avšak bez omezení, požadavků na dokumentaci, platby poplatků a možnosti provádět změny v přihlášce;

naléhá a doporučuje, aby národní/regionální Úřady především vytvořily místní systémy pro vstup do národní fáze, které umožní automatické převzetí stávajících bibliografických dat PCT, berouc v úvahu nutnost překladu zvolených dat, při umožnění uvádět změny bibliografických dat, dosud nezapsaných v Mezinárodním úřadu; a

naléhá na Mezinárodní úřad, aby spolupracoval s národními/regionálními Úřady pro usnadnění zajištění takových lokálních systémů pro vstup do národní fáze;

dále naléhá, aby Mezinárodní úřad následně zajistil, aby jakýkoliv centralizovaný systém pro vstup do národní fáze plně sloužil pro rozdílná národní/regionální řízení a poskytoval výhody pro přihlašovatele oproti zdokonaleným lokálním systémům pro vstup do národní fáze.

Rezoluce č. 4 výkonného výboru, Hangzhou, Čína

26. až 30. března 2017

„Dohoda TRIPS a nadměrné nahromadění restů při provádění patentového průzkumu“

FICPI, Mezinárodní federace zástupců v oblasti duševního vlastnictví, široce reprezentující toto svobodné povolání v celém světě, uspořádala zasedání výkonného výboru v Hangzhou, Čína, ve dnech 26. až 30. března 2017, kde byla přijata následující rezoluce:

Berouc v úvahu, že článek 62.2i dohody TRIPS vyžaduje od členů zajistit udělování nebo zápis práv k duševnímu vlastnictví „v přiměřené lhůtě“, aby se předešlo bezdůvodnému zkrácení doby ochrany;

zaznamenávajíc, že některé stávající dvoustranné obchodní dohodyii definují přiměřenou lhůtu tak, že činí čtyři až pět let od data podání patentové přihlášky nebo dva až tři roky od data podání žádosti o průzkum, přičemž platí lhůta, která uplyne později; a

berouc v úvahu, že průměrná doba prodlení při udělování patentů u některých Patentových úřadů značně přesahuje shora uvedené termíny ;

FICPI naléhá, aby:

(a) (i) lhůta pěti let od data podání patentové přihlášky nebo, v případě

možnosti,

(ii) lhůta tří let od data podání žádosti o průzkum nebo od data vstupu

do národní fáze PCT;

byla přijata jako standard vzhledem k interpretaci výrazu „přiměřená lhůta“

ve znění článku 62.2 dohody TRIPS;

(b) Patentové úřady zaměřily své úsilí na to, že doba řízení o patentových

přihláškách bude udržována pod shora uvedenými termíny, a to v případě

nutnosti prostřednictvím zajišťování nebo intenzifikace využívání dostupných

zdrojů, jako jsou například, avšak bez omezení, PPH dohody, spolupráce při

průzkumu, využívání sdílených informací o průzkumu (například Global

Dossier) nebo výsledků rešerší a zpráv o průzkumu v rámci PCT; a

(c) pokud doba průzkumového řízení přesáhne příslušnou lhůtu podle bodu (a), a pokud to stanovuje místní legislativa, mohou být majitelé patentů

oprávněni k úpravě doby platnosti patentu za účelem kompenzace doby,

přesahující tuto lhůtu v rozsahu, kdy prodlení bylo způsobeno Patentovým

úřadem.

i ZÍSKÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ŘÍZENÍ INTER PARTES

Článek 62

1. Jako podmínku k získání a udržování práv k duševnímu vlastnictví podle ustanovení oddílů 2 až 6 části II mohou Členové požadovat, aby byla dodržována rozumná řízení a formality. Tato řízení a formality budou slučitelné s ustanoveními této Dohody.

2. V případech, kdy je získání práva k duševnímu vlastnictví podmíněno právem, které je uděleno nebo zapsáno, Členové zajistí, aby řízení, týkající se udělování nebo zápisu, pokud jsou splněny základní podmínky pro získání práva, umožnilo udělení nebo zápis práva v přiměřené lhůtě, aby se předešlo bezdůvodnému zkrácení doby ochrany.

ii Viz například:

(A) FTA USA-Chile: Článek 17.9.6. Každá smluvní strana umožní úpravu doby platnosti patentu na žádost majitele patentu pro kompenzování bezdůvodného prodlení, ke kterému dojde při udělování patentu. Pro účely tohoto odstavce se do pojmu bezdůvodné prodlení zahrnuje prodlení při udělování patentu, které činí více než pět let od data podání přihlášky ve státě smluvní strany, nebo tři roky od podání žádosti o provedení průzkumu přihlášky, přičemž platí lhůta, která uplyne později, přičemž časová období, týkající se úkonů přihlašovatele, nemusejí být brána v úvahu při stanovení takových prodlení.

(B) FTA USA-Kolumbie: Článek 16.9.6. (b) Každá smluvní strana přijme opatření a na žádost majitele patentu provede kompenzaci bezdůvodného prodlení při udělování patentu, jiného než patentu na farmaceutický výrobek, prostřednictvím obnovy doby platnosti patentu nebo patentových práv. Každá smluvní strana může přijmout opatření a může na žádost majitele patentu provést kompenzaci bezdůvodného prodlení při udělování patentu na farmaceutický výrobek prostřednictvím obnovy doby platnosti patentu nebo patentových práv. Jakákoliv obnova podle tohoto vedlejšího odstavce bude poskytovat veškerá výlučná práva na předmět patentu v rámci stejných omezení a výjimek, uplatnitelných u původního patentu. Pro účely tohoto vedlejšího odstavce se do pojmu bezdůvodné prodlení zahrnuje alespoň prodlení při udělování patentu, které činí více než pět let od data podání přihlášky na území státu smluvní strany, nebo tři roky od podání žádosti o provedení průzkumu přihlášky, přičemž platí lhůta, která uplyne později, přičemž časová období, týkající se úkonů přihlašovatele, nemusejí být brána v úvahu při stanovení takových prodlení.

(C) FTA USA-Austrálie: Článek 17.9.8. (a) Pokud dojde k bezdůvodnému prodlení při udělování patentů ve státě smluvní strany, tak tento stát přijme opatření a na žádost majitele patentu upraví dobu platnosti patentu pro kompenzaci takových prodlení. Do pojmu bezdůvodné prodlení se zahrnuje alespoň prodlení při udělování patentu, které činí více než čtyři roky od data podání přihlášky ve státě smluvní strany, nebo dva roky od podání žádosti o provedení průzkumu přihlášky, přičemž platí lhůta, která uplyne později. Pro účely tohoto odstavce jakákoliv prodlení, ke kterým dojde při udělování patentu v důsledku časových období, týkajících se úkonů přihlašovatele nebo jakékoliv odporující třetí osoby, nemusejí být brána v úvahu při stanovení takových prodlení.